вологість:

тиск:

вітер:

Херсонська обл., 75800
Каланчацький район,
селище Каланчак,
Вул. Леніна, 1
(05530) 3-12-71
(05530) 3-15-80
(05530) 3-17-71
kalanrada@i.ua

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      Рішення виконавчого комітету  

                                                                                      Каланчацької  селищної ради

                                                                                      VII  скликання

                                                                                   18 листопада 2015 року  №  168

 

 

РЕГЛАМЕНТ

виконавчого комітету Каланчацької селищної ради VII скликання

 

Розділ І.  Загальні положення

 

1. Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» виконавчий комітет селищної ради є виконавчим органом селищної ради, який утворюється селищною радою на строк її повноважень для здійснення організаційно-правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяння взаємодії і зв’язків селищної ради з територіальною громадою, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

2. Повноваження виконавчого комітету та його органів, порядок їх діяльності визначаються законами України, рішеннями селищної ради, правомочний вирішувати будь-які питання, що належать до його повноважень, здійснює функції управління відповідного чинного законодавства, є залежним  у виборі форм і методів своєї діяльності, організації виконання власних рішень, рішень ради, вищестоящих органів влади.

3. Робота виконавчого комітету будується планово на основі колегіальності, гласності і відкритості, з урахуванням громадської думки та персональної відповідальності у вирішенні питань.

4. З метою збалансованості економічного і соціального розвитку, здійснення функцій державного управління територією виконавчий комітет розподіляє функціональні обов’язки між селищним головою, заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та працівниками апарату ради.

5. Очолює виконавчий комітет селищної ради селищний голова, який організовує в межах визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» його роботу і забезпечує здійснення повноважень органів виконавчої влади на території ради.

6. Виконавчий комітет ради:

6.1. Попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного розвитку, цільових програм з інших питань, що виносяться на розгляд селищної ради.

6.2. Координує діяльність підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників.

6.3. Правомочний розглядати та вирішувати питання віднесені  Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами  України до їх відання.

7. Цей Регламент є нормативним актом, у якому на підставі діючого законодавства закріплені принципи і порядок діяльності виконкому. Він передбачає діяльність у наступних напрямках:

- планування роботи виконкому;

- підготовка та видання розпоряджень, організація виконання рішень селищної ради, актів вищестоящих органів державної влади, здіснення контролю за їх реалізацією у виконкомі;

- порядок проведення засідань виконкому, прийом громадян;

- звіти виконавчого комітету;

- організація використання робочого часу, режим роботи.

Розділ ІІ.  Планування роботи виконкому  

1. Робота виконавчого комітету проводиться за річним та квартальними планами роботи, які затверджуються рішенням виконкому.

2. Планування здійснюється виходячи з основних показників програми соціального, економічного та культурного розвитку селища, розроблених і затверджених рішенням сесій селищної ради заходів цільових програм, плану роботи селищної ради тощо.

3. Річний план роботи виконкому включає:

- наради та засідання, які проводить селищний голова;

- організаційно-масова робота з відпрацювання питань соціального, економічного та культурного розвитку;

- кадрова робота;

- контрольна діяльність;

- соціальна сфера;

- суспільно-політична та інформаційно-аналітична робота;

- перелік питань для розгляду на засіданнях виконкому.

4. Квартальний план роботи виконкому включає:

- організаційно-кадрову роботу;

- діяльність у соціальній сфері;

- організація проведення державних та професійних свят, інших культурно-мистецьких заходів;

- економічна діяльність;

- контрольна діяльність;

- суспільно-політична та інформаційно-аналітична робота.

5. Місячний план роботи виконкому включає календар основних заходів на поточний місяць.

6. Порядок формування плану роботи виконкому:

6.1. Члени виконкому за підсумками виконання планів соціального, економічного та культурного розвитку, річного, квартального планів роботи виконкому, стану справ на території селищної ради, вносять за місяць до початку нового року, кварталу секретарю виконкому пропозиції з питань, які необхідно розглянути на засіданнях виконкому у наступному році, кварталі.

6.2. Внесені пропозиції розглядаються секретарем після погодження не пізніше ніж за 20 днів до початку нового року, кварталу формується проект плану роботи виконкому на наступний рік, квартал.

6.3. Перелік питань, що розглядатимуться в порядку контролю надається секретарем виконкому не пізніше як за 20 днів до початку наступного року.

6.4. Підготовлені секретарем проекти планів роботи візуються селищним головою, виносяться на розгляд виконкому на останньому засіданні поточного року, кварталу.

7. Контроль за виконанням планів роботи виконкому здійснюються секретарем виконкому, який при затвердженні нових планів роботи інформує виконком про виконання попереднього плану.

 

Розділ ІІІ.  Підготовка і проведення засідань виконкому,

прийняття рішень

 1. Проведення засідань виконавчого комітету здійснюється в міру необхідності, але не менше одного разу на місяць і є правомочним, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

2. Засідання виконавчого комітету скликаються селищним головою. У разі відсутності селищного голови чи неможливості здійснення ним цієї функції засідання виконавчого комітету скликаються заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

3. Планові засідання проводяться один раз на місяць, як правило, в третю середу.

4. На розгляд виконавчого комітету виносяться питання соціально-економічного розвитку селища, бюджету та фінансів, управління майном, приватизації та підприємництва, розвитку гуманітарної сфери, обслуговування населення, охорони довкілля, забезпечення законності і правопорядку тощо.

5. Документи з питань, що вносяться на розгляд виконкому, надаються секретарем виконавчого комітету селищному голові за три дні до засідання.

6. Ці документи включають:

- проект порядку денного засідання із зазначенням доповідачів;

- список осіб, які запрошуються на засідання виконкому;

- довідку, у якій викладені питання з висновками і пропозиціями;

- проект рішення виконкому.

 7. Підготовка проекту порядку денного засідання виконавчого комітету здійснюється із урахуванням пропозицій членів виконавчого комітету.

8. Підготовку проекту порядку денного засідання виконавчого комітету, список осіб, які запрошуються на засідання, забезпечує секретар виконавчого комітету і після погодження з селищним головою та секретарем селищної ради доводить до відома членів виконавчого комітету і виконавців.

9. Відповідно до погодженого порядку денного засідання виконавчого комітету визначеними доповідачами готуються довідка та проекти рішень виконкому.

10. Проект рішення з основного питання не повинен перевищувати 2 аркушів, довідка – 3.

11. У проектах рішень, що вносяться разом з довідкою стисло викладається суть питання, визначаються конкретні завдання, виконавці та строки виконання, особи, які здійснюють контроль.

12. Проект рішення візується на звороті останньої сторінки:

ПОДАННЯ (посада, прізвище, підпис особи, яка подає документ на розгляд);

ПОГОДЖЕНО (візи заступника селищного голови, секретаря селищної ради, а також осіб, як мають відношення до виконання та контролю за виконанням рішення).

Проекти рішень, які містять доручення підприємствам, організаціям, установам, пов’язані з матеріальними та іншими затратами, повинні  бути завізовані їх керівниками. Незалежно від змісту всі рішення візуються юристом.

Особи, які візують рішення і не згодні з ним, повинні дати письмово викладені зауваження (пропозиції).

13. Підготовлені на розгляд виконавчого комітету матеріали секретар виконавчого комітету надає селищному голові, заступнику голови та членам виконкому запрошеним на засідання.

14. У засіданнях можуть брати участь депутати ради, запрошені представники органів виконавчої влади, громадських об’єднань.

15. Під час засідання виконавчого комітету ведеться протокол, який є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття відповідних рішень, рекомендацій чи висновків засідання.

16. У протоколі зазначаються:

- номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

- прізвище головуючого на засіданні, список запрошених та присутніх на засіданні із зазначенням причин їх відсутності;

- порядок денний засідання;

- розглянуті питання порядку денного, в тому числі поіменного, якщо таке проводилось;

- прийняті рішення, рекомендації і висновки.

17. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету шляхом поіменного відкритого голосування з урахуванням зауважень та пропозицій. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд селищної ради.

18. За результатами засідання рішення виконавчого комітету доопрацьовується із урахуванням зауважень, доповнень, змін і поправок, висловлених на засіданні, перевізовується і подається на підпис селищному голові не пізніше як на третій день після засідання.

19. Протокол засідання виконавчого комітету оформляється секретарем виконавчого комітету протягом 2 днів і підписується селищним головою.

20. Прийняті і підписані рішення надсилаються організаціям та виконавцям (за списком особи, що подає проект рішення) не пізніше як у десятиденний термін.

21. Контроль за виконанням рішень засідань виконавчого комітету забезпечує секретар виконавчого комітету.

 

Розділ ІV.  Підготовка та видання розпоряджень.

1. Селищний голова в межах своїх повноважень та чинного законодавства видає розпорядження з питань, що не потребують колегіального вирішення.

2. Проекти розпоряджень готуються з дотриманням вимог розділу ІІІ цього Регламенту. До проекту розпоряджень додається список організацій, яким слід його надіслати.

3. Підписані розпорядження передаються секретарю виконавчого комітету, який після тиражування, не пізніше, як на другий день, розсилає за призначенням.

 

Розділ V.  Організація виконання рішень селищної ради і виконавчого комітету, актів вищестоящих органів влади, здійснення контролю за їх реалізацією у виконавчому комітеті.

 1. Організація виконання актів вищестоящих органів державної влади, рішень селищної ради, власних рішень, розпоряджень селищного голови, інших службових документів здійснюється особисто селищним головою, заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем виконкому, головним бухгалтером, інженерами-землевпорядниками та іншими посадовими особами селищної ради згідно з розподілом функціональних обов’язків.

2. Постанови і розпорядження вищестоящих органів реєструються в день надходження і передаються на розгляд селищному голові, а в разі його відсутності заступнику селищного голови. Селищний голова чи його заступник в резолюції визначає кому, що і в який термін доручається зробити.

3. За виконанням документів встановлюється контроль:

- на виконання актів вищестоящих органів готуються проекти відповідних документів в термін визначений селищним головою, або його заступником;

- якщо термін не встановлено документ виконується в 10-ти денний термін з часу його одержання;

- якщо рішення чи розпорядження треба взяти до відома, його зміст доводиться до відповідних керівників листом або шляхом особистого ознайомлення.

4. Інформації, що надсилаються у вищестоящі органи про виконання рішень і розпоряджень підписуються селищним головою, заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем виконкому.

5. Заступник селищного голови, секретар виконкому, головний бухгалтер, інженер-землевпорядник та інші посадові особи селищної ради, члени виконкому:

- систематично стежать за тим, щоб всі передбачені в рішеннях заходи виконувалися в повному обсязі і в зазначений термін;

- періодично перевіряють виконання рішень на місцях та в межах своєї компетенції надають практичну допомогу і сприяють їх реалізації.

6. Виконані власні рішення знімаються з контролю виконкомом селищної ради, а розпорядження – селищним головою.

7. Контрольні функції за ходом виконання актів законодавчої влади у відповідності з інструкцією про порядок контролю, документування управлінської діяльності проводиться у відповідності з інструкцією з діловодства. Відповідальність за здійснення контролю актів вищестоящих органів несе селищний голова.

 

Розділ VІ.  Порядок проведення засідань виконавчого комітету.

Прийом громадян.

            1. Засідання виконавчого комітету проводиться в другій половині дня, тривалістю не більше двох годин.

            2. В списки запрошених для участі в засіданнях виконавчого комітету включаються , як правило, лише ті працівники, які мають безпосереднє відношення до питань, що розглядаються. Цей список погоджується з  селищним головою або його заступником з питань діяльності виконавчих органів ради.

            3.  Прийом громадян з особистих питань селищним головою, секретарем виконкому здійснюється згідно з затвердженим графіком на підставі закону України «Про звернення громадян».

 

Розділ VІІ.  Організаційні засади здійснення державної регуляторної політики виконавчим комітетом.

            1. Підготовка і розгляд проектів регуляторних актів виконавчого комітету селищної ради здійснюється відповідно до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, що складається та затверджується виконкомом щорічно. План діяльності регуляторних актів є складовою частиною плану роботи виконавчого комітету.

            2. При підготовці проекту регуляторного акту у сфері господарської діяльності його розробник готує аналіз  його регуляторного впливу до оприлюднення акта з метою одержання зауважень і пропозицій, а при одержуванні їх після опублікування проекту вирішує питання про їх врахування, виходячи з вимог ст. 8, 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3. При підготовці проекту регуляторного акта, який не внесено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, виконком вносить зміни до плану не пізніше 10-ти робочих днів з дні внесення проекту на розгляд, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

4. Розробник регуляторного акта відповідно до строку підготовки проекту, встановленого планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, подає до виконавчого комітету проект регуляторного акта разом з аналізом регуляторного впливу, не пізніше ніж за два місяці до засідання виконкому.

Виконавчий комітет протягом 3-х робочих днів залучає експерта для підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного регуляторного акта. Строк підготовки експертного висновку встановлюється за домовленістю між виконавчим комітетом та залученим експертом.

 

Розділ VІІІ.  Режим роботи.

            1. Тривалість робочого тижня працівників селищної ради не може перевищувати 40 годин.

            2. Встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з вихідними днями субота, неділя.

3. Початок роботи о 800 год., закінчення – 1700 год.

Перерва на обід з 1200 год. до 1300 год.

 

Секретар виконкому

 

Каланчацької селищної ради                                                    Л.О.Марченко